QUICK LINKS

 Hoe werkt het?
 Shopping Shipping Shopping Sites Harley Parts Deals 'n Sales Coupons Douane Kosten About Us Contact Us Voorwaarden

 

Wij willen dat alles duidelijk is, dus onze Algemene Voorwaarden worden NIET in een klein font gepresenteerd zoals op andere sites.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: USA2YOU.NL; Opdrachtgever: de koper, degene die gebruiker opdraagt werkzaamheden voor hem te verrichten, de wederpartij van gebruiker; Overeenkomst: de overeenkomst tot de aankopen van producten door gebruiker in opdracht van opdrachtgever en verschepen ervan.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 7 dagen wordt bevestigd d.m.v. de offerte te voldoen via het betaalsysteem, tenzij anders aangegeven;
 3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s inclusief verzend- en handelingskosten en commissies van gebruiker, tenzij anders aangegeven; verzendkosten zijn vaak schattingen totdat de precieze omvang en gewicht bekend zijn. Deze schattingien zijn afkomstig van opdrachtgever, leverancier of gebruiker en altijd onderhaving verandering. Zodra goederen arriveren bij gebruiker zal het gewicht gecontroleerd worden en indien nodig "Shipping Cost" onderdeel van originele offerte worden aangepast. Indien verzendkosten lager zijn dan oorspronkelijk verwacht, blijft het verschil op saldo en kan gebruikt worden als betaling voor een volgende opdracht, tenzij opdrachtgever verzoekt het verschil terug te storten. Gebruiker is in dat geval verplicht het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken naar rekening van opdrachtgever. Indien verzendkosten hoger zijn dan oorspronkelijk verwacht, is opdrachtgever verplicht het verschil over te maken voordat goederen verzonden kunnen worden naar eindbestemming;

3.4 Indien de aanvaarding - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
3.7 Indien the wisselkoers tussen dollar and euro met meer dan +2% of -2% fluctueert van de koers ten tijde van de offerte of aanbieding, wordt de offerte of aanbieding automatisch ongeldig and moet herzien worden door de gebruiker.

Artikel 4 Modellen en afbeeldingen
4.1 De in de door gebruiker verstrekte offertes voorkomende tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichten zijn bedoeld om een algemene voorstelling van zaken van de artikelen van gebruiker te geven en zijn afkomstig van leverancier. Kleine afwijkingen kunnen nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst, levering
5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wet;
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
5.5 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is;
5.6 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het afdragen van de wettelijke invoerrechten en btw volgens de import wetgeving in het land van opdrachtgever;
5.7 Gebruiker is verantwoordelijk voor het totstandkomen van het redelijkerwijs verzenden van goederen zoals beschreven in offerte die aanvaard is door gebruiker en de basis is voor de geleverde diensten. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke levering aan kantoor of huis van opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid berust bij bevrachter. Zodra goederen in bezit en onder controle van het vervoersbedrijf zijn, 
zijn de diensten van gebruiker voldaan.
5.8 Indien douane in het land van opdrachtgever (al dan niet een deel van) de bestelde goederen confisceert, dan is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat bestelde goederen legaal geimporteerd mogen worden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.

Artikel 7 Uitvoeringstermijn, leveringstermijn
7.1 Is voor de voltooiing van een opdracht een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn;
7.2 Indien gebruiker een termijn voor levering van goederen heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 8 Prijs
8.1 Partijen komen een vaste prijs overeen. De prijs wordt berekend volgens de op dat moment geldende tarieven, die gepubliceerd zijn in de offerte;
8.2 Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief;
8.3 Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen van goederen, verzendkosten, btw en/of overige direct verbandhoudende kosten door te berekenen indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding (offerte) en aankoop (het moment waarop de goederen daadwerkelijk worden aangekocht door gebruiker) zijn gestegen;

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden voordat de goederen daadwerkelijk zullen worden aangekocht, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vervalt de offerte onmiddellijk.;
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
9.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door gebruiker aangekochte goederen blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;
10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
10.4 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
11.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
11.3 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/Klachten
12.1 Klachten over de geleverde goederen dienen door opdrachtgever binnen 3 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
12.2 Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen op het moment van aflevering te onderzoeken. Het onderzoeken geschiedt voordat opdrachtgever de handtekening voor ontvangst plaatst op het afleveringsdocument van de bezorger. Indien er onacceptabele tekortkomingen worden geconstateerd kan de opdrachtgever de zending weigeren. Opdrachtgever behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. ;
12.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor productie fouten, onvolkomenheden, onjuiste maatvoeringen, onjuiste kleuren , diefstal of welke afwijking dan ook aan goederen die door leveranciers van gebruiker zijn geleverd;
12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen levering van goederen niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 15 bepaalde.

Artikel 13 Annulering
Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen en de bestelling van de goederen door gebruiker bij haar leveranciers reeds is gedaan, de bestelling annuleerd wordt 30% van de overeengekomen offerteprijs bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Indien opdrachtgever de bestelling annuleerd nog voordat de gebruiker de bestelling bij haar leveranciers heeft gedaan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
14.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
14.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
14.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
14.5 Indien opdrachtgever zelf goederen aankoopt en naar gebruiker laat verzenden, zal gebruiker deze goederen opslaan voor een termijn van één maand, waarna er door gebruiker maandelijkse huur in rekening zal worden gebracht ten koste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever rekening niet betaalt zal gebruiker na een redelijke termijn van drie maanden de goederen op de open markt verkopen. Gebruiker zal provisie kosten ter hoogte van 25% van opbrengst in rekening brengen ten koste van opdrachtgever. Na aftrek van de bestaande rekening en de 25% provisie kosten, zal de opbrengst van de verkoop aan opdrachtgever overgeboekt worden, mits opdrachtgever binnen 30 dagen na verkoop een rekening nummer opgeeft aan gebruiker waar de opbrengst gestort dient te worden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
15.2 Indien door gebruiker geleverde goederen gebrekkig zijn, is gebruiker nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit van deze geleverde goederen;
15.3 De goederen die door gebruiker worden verzonden naar opdrachtgever vallen ten aller tijden onder de aansprakelijkheid van de leverancier/producent van de desbetreffende goederen welke aan gebruiker (die als tussenpersoon fungeert) worden geleverd.
15.4 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het afdragen van wettelijke heffingen en belastingen en dient de goederen bij ontvangst aan te geven bij de douane in het land van opdrachtgever.

Artikel 16 Garantie
16.1 De door gebruiker geleverde goederen vallen allen onder de fabrieksgarantie van de leverancier/producent van deze goederen. De garantie wordt door deze leveranciers/producenten afgegeven;
16.2 Gebruiker zal nimmer garantie afgeven voor de geleverde goederen aan opdrachtgever.

Artikel 17 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment dat de goederen voor verzending naar opdrachtgever in bezit en onder controle zijn van het vervoersbedrijf. Zodra de goederen door het vervoersbedrijf in ontvangst zijn genomen gaat risico over op de opdrachtgever. Tracking informatie zoals beschikbaar gemaakt door vervoerder geldt als tijdstip waarop risico-overgang plaatsvindt.
Opdrachtgever kan gebruiker verzoeken de zending te verzekeren voor de aangegeven waarde. Kosten van verzekering zijn voor rekening van de opdrachtgever en zijn betaalbaar aan gebruiker voor verzending plaatsvindt.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
18.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leveanciers van gebruiker worden daaronder begrepen;
18.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
18.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
19.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Geschillen
20.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een arbitragecommissie bestaande uit drie scheidslieden;
20.2 Indien een geschil wordt beslecht door arbitrage, dan benoemt iedere partij een arbiter, die vervolgens een derde arbiter kiezen. Kosten van arbitrage worden door de veroordeelde partij gedragen, tenzij de scheidslieden anders bepalen.

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is het Amerikaanse recht in de staat Washington van toepassing.

 

 

Entire site ©2008-2018 usa2you.nl. All rights reserved. Copying is a violation of applicable copyright laws in The Netherlands and the US. Guido is watching.